سوابق
نوع فعالیت
محل همکاری
سمت
تاریخ شروع
تاریخ پایان
عنوان درس یا فعالیت
همکاری 
پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه 
مجری پروژه تحقیقاتی 
1380/07/01 
 
علمی، پژوهشی 
همکاری 
دانشگاه گیلان 
معاون پژوهشی و فناوری دانشکده ادبیات و علوم انسانی 
1386/07/01 
 
اجرائی 
همکاری 
اداره کل تعزیرات قم 
رییس شعبه 
1373/07/02 
1378/07/03 
اجرایی 
همکاری 
دانشگاه گیلان 
مدیر گروه حقوق دانشگاه گیلان 
 
 
اجرایی