تحصیلات
مقطع
سال اخذ
رشته تحصیلی
مکان تحصیل
معدل
لیسانس 
1373 
حقوق 
پردیس قم 
 
فوق لیسانس 
1376 
حقوق جزا 
تربیت مدرس 
 
دکترا 
1383 
فقه و حقوق جزا 
شهید مطهری 
 
خارج