سیاست جنایی تقنینی کشورهای حوزه خزر برای مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی و تروریزم
54 بازدید
محل نشر: همایش ملی کشورهای حوضه خزر، 1388
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی