پیشگیری از بزه دیدگی زنان از منظر آموزه های اسلامی و چالش های فرارو
58 بازدید
محل نشر: آموزه های حقوق کیفری / 1391
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : گروهی
زبان : فارسی
این مقاله به برخی محدودیت های زنان از منظر جرم شناسی پیشگیرانه پرداخته است.